مدیریت ریسک اعتباری با به کارگیری مدلهای تصمیم گیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

کلیدواژه‌ها