عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر اعتیاد در ایران با تاکید بر ادوار تجاری

حسن درگاهی؛ امین بیرانوند

دوره 20، شماره 78 ، مهر 1399، ، صفحه 105-135

https://doi.org/10.22054/joer.2020.12362

چکیده
  در این مقاله رابطه عوامل اقتصادی و اجتماعی با  نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در بازه زمانی 1394-1386 بررسی می­شود. به دلیل نبود داده­های کافی ابتدا یک سری زمانی برای نرخ شیوع با استفاده از الگوهای پروبیت و تعیین احتمال اعتیاد افراد با مشخصه­های دموگرافی مختلف برای 10 گروه سنی و در سه گروه استان­ها (با نرخ شیوع بالا، متوسط و کم)، برآورد ...  بیشتر