تأثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان پذیری تولید در ایران

محسن ابراهیمی؛ حمیدرضا لارتی

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1391، ، صفحه 1-26

چکیده
  در دهه­های اخیر، سیاست­های آزادسازی مالی و تجاری مورد توجه اغلب کشورها قرار گرفته و نتایج مختلفی را برای آنها به دنبال داشته است. به همین منظور در این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان تولید در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی (ARDL) برای دوره زمانی 1349 تا 1386 هستیم. نتایج نشان ...  بیشتر