نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

در دهه­های اخیر، سیاست­های آزادسازی مالی و تجاری مورد توجه اغلب کشورها قرار گرفته و نتایج مختلفی را برای آنها به دنبال داشته است. به همین منظور در این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان تولید در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی (ARDL) برای دوره زمانی 1349 تا 1386 هستیم.
نتایج نشان می­دهد، در مدل نفتی، آزادسازی تجاری تأثیر مثبت و معنادار و آزادسازی مالی تأثیر منفی و بی­معنا بر نوسان تولید دارد. در مدل غیرنفتی نیز، هر دو متغیر تأثیر مثبت و معناداری بر نوسان تولید دارد. همچنین وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تأیید می­شود. مقدار ضریب تصحیح خطا نیز برابر با 49/0- به­دست آمده است که میزان تعدیل به سمت مقادیر تعادلی را در بلندمدت نشان می­دهد. آزمون­های ثبات ساختاری نیز گویای استحکام مدل طی دوره زمانی مورد نظر است.

کلیدواژه‌ها

آرمن، سیدعزیز،امین تبعه ایزدی و فاطمه حسین­پور (پاییز 1387)، مثلث توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی در ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق)، دوره 5، شماره 3.
جعفری صمیمی، احمد، صفر فرهنگ، مهدی رستم­زاد و مهدی محمدزاده (زمستان 1388)، تأثیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در ایران فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال 9، شماره 4.
شیوا، رضا (تابستان 1380)، تأثیر تأمین مالی در درازمدت بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال9، شماره 34.
کرباسی، علیرضا و مهدی پیری (تابستان 1388)، بررسی رابطه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی در ایران (یک تحلیل هم­جمعی)، مجله دانش و توسعه، سال 16، شماره 27.
گرجی، ابراهیم و معصومه علیپوریان (پاییز 1385)، تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک، فصلنامه پژوهش­های بازرگانی، شماره 40.
Ahmed, A. andSuardy, S (2009), Macroeconomic Volatility, Trade and Financial Liberalization in Africa, World Development, No. 10,Vol.37.
Calderón,C. andSchmidt-Hebbel, K (2008), Openness and Growth Volatility, Central Bank of Chile, Working Papers.
Calderón, C, Loayza, N. and Schmidt-Hebbel, K (2004), Openness, Vulnerability, and Growth, Eighth Annual Conference of the Central Bank of Chile.
Christopoulos, D. and Tsionas, E.G (2004), Financial Development and Economic Growth: Evidence from Panel Unit Root and Cointegration Tests, Journal of Development Economics, Vol.73.
Fase, M.M.G. and Abma, R.C.N (2003) Financial Envirement and Economic Growth in Selected Asia Countries, Journal of Asian Economics, Vol.14.
Giovanni, J. and Levchenko, A (2006) Trade Openness and Volatility, International Monetary Fund, No.219.
Hao, C (2006), Development of Financial Intermadiation and Economic Growth: the Chines Experience, China Economic Review, Vol.17.
Kose, A., Prasad, E. and Terrones, M (2006), How do Trade and Financial Integration Affect the Relationship Between Growth and Volatility? Journal of International Economics, Vol.69.
Liu, W. and Chen, M (2006), The Role of Financial Dvelopment in Economic Growth: The Experiences of Taiwan, Korea, and Japan, Journal of Asian Economics,Vo.17.
McCaig, B. and Stengos, T (2005), Financial Intermediation and Growth: Some Robustness Kesults, Economics Letters.
Maria,B (2006), Trade Openness and Output Volatility, ITAM (Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico), No.2759.
Nili, M. and Rastad, M (2007), Addressing the Growth Failure of the Oil Economies: The Role of Financial Development, the Quarterly Review of Economics and Finance, Vo.46.