دانش نشانه‌شناسی و مؤلفه‌های مفهوم پیشرفت اقتصادی در قرآن کریم

سید مهدی معلمی

دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1394، ، صفحه 195-224

چکیده
  در طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تبیین مفهوم پیشرفت اقتصادی بر پایه پارادایم‌های دینی در قرآن کریم، مبنایی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری است. بر اساس یافته‌های دانش نشانه‌شناسی هر یک از واژگان قرآن مجید،یک میدان معناشناسی دارند که در تداخل این میدان‌ها و ارتباط  میان آن‌ها، مفاهیم و معانی کلمات قرآن بهتر و دقیق‌تر شناخته می‌شوند. ...  بیشتر