نگرشی بر علل ساختاری بی‌ثباتی صادرات غیر‌نفتی در ایران

ابراهیم رضائی؛ محمدرضا سعدی؛ فرشاد شکری

دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، ، صفحه 189-210

چکیده
   امروزه افزایش مزمن کسری تراز بازرگانی یکی از دلایل مهم بی‌ثبات‌تر شدن کل اقتصاد کلان یک کشور در کنار سایر شاخص‌های مؤثر بر این امر است. روشن است، کسری تراز تجاری می‌تواند ریشه در عدم ثبات در صادرات کالاها و خدمات داشته باشد. براساس این، در این تحقیق بر آن شدیم تا در دوره 1387-1350، ضمن بررسی مفهوم بی‌ثباتی صادرات غیر‌نفتی، مهم‌ترین ...  بیشتر