بررسی مقایسه‌ای سازوکار حراج بازار برق ایران با سازوکار حراج قیمت تسویه‌کننده بازار

جمشید پژویان؛ تیمور محمدی؛ جاوید بهرامی؛ فرامرز اتباعی

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1393، ، صفحه 1-35

چکیده
  بررسی تأثیر سازوکار (مکانیزم) حراج انتخابی از بین حراج‌های متداول در بازارهای برق (حراج مبتنی‌بر قیمت تسویه‌کننده بازار و حراج مبتنی‌بر پرداخت برمبنای پیشنهاد) بر کارایی تولید، کارایی کل و متوسط قیمت انتظاری بازار در شرایط عدم تقارن اطلاعات بازیگران نسبت به هزینه نهایی بازیگر رقیب، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. در این راستا ...  بیشتر

روشی برای طبقه بندی خانوارهای شهری ایران براساس مولفه های اقتصادی و اجتماعی خانوار

جمشید پژویان؛ علی اکبر خسروی نژاد

دوره 4، شماره 15 ، دی 1383، ، صفحه 53-74

چکیده
  این مقاله با توجه به تفاوت رفتارهای مصرفی خانوارها؛ با استفاده از روش طبقه بندی پیشنهاد شده توسط «جنسن و مانریکو»، برای طبقه بندی خانوارهای ایرانی براساس ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی آنها در نظر گرفته شده است و این شیوه پیشنهادی برای طبقه بندی خانوارهای شهری ایران، اجرا نیز شده است. نتایج حاصله بیانگر طبقه بندی خانوارهای شهری ...  بیشتر

یارانه ها و خطاهای نوع اول و دوم

جمشید پژویان؛ نارسیس امین رشتی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، ، صفحه 13-36

چکیده
  مقاله حاضر، نگاهی دارد به نظرات کلاسیک، در مورد نقش دولت در ایجاد محیط  امن به منظور حمایت از اقشار مختلف، وجود یک سیستم تامین اجتماعی فراگیر در هر جامعه.  این نوشتار به این مسئله اشاره دارد، که یک سیستم کارآمد حمایتی نیازمند آن است ؛ که هدفمند باشد. زیرا از این طریق می تواند، از سویی، به توزیع بهتر درآمد و از سوی دیگر، به کاهش هزینه ...  بیشتر