تاریخ‌های بحران بانکی و زیان‌های تولید پس از بحران

سید صالح اکبرموسوی؛ بهزاد سلمانی

دوره 21، شماره 82 ، مهر 1400، ، صفحه 129-161

https://doi.org/10.22054/joer.2022.65183.1023

چکیده
    هدف مطالعه حاضر، تعیین تاریخ بحران‌های بانکی برای چهار گروه مختلف از کشورها و همچنین محاسبه چهار نوع زیان در تولید ناخالص داخلی کشورها در سال وقوع بحـران بانکی و سه سال بعد از آن، طی دوره زمانی 2019-1980 است. در گام اول تحقیق برای تاریخ‌گذاری بحران بانکی از رویکرد شاخص فشار بازار پول استفاده شد. سپس در گام دوم با استخراج روندهای مختلف ...  بیشتر