نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

 
هدف مطالعه حاضر، تعیین تاریخ بحران‌های بانکی برای چهار گروه مختلف از کشورها و همچنین محاسبه چهار نوع زیان در تولید ناخالص داخلی کشورها در سال وقوع بحـران بانکی و سه سال بعد از آن، طی دوره زمانی 2019-1980 است. در گام اول تحقیق برای تاریخ‌گذاری بحران بانکی از رویکرد شاخص فشار بازار پول استفاده شد. سپس در گام دوم با استخراج روندهای مختلف توسط فیلتر هودریک-پرسکات برای سری زمانی GDP حقیقی کشورها، چهار نوع زیان در تولید محاسبه شد. همچنین تعداد بحران بانکی در گروه‌های مختلف کشورها و نیز آمار مربوط به چهار نوع زیان محاسبه شده برای کشورها، به صورت نموداری تحلیل شد. براساس گام اول تحقیق، در مجموع تعداد 122 بحران بانکی برای چهار گروه از کشورها تاریخ‌گذاری شد. نتایج تحلیل‌های نموداری درخصوص تعداد بحران‌ها نشان داد که بیشترین تعداد بحران بانکی (14 بحران) در سال 2008 اتفاق افتاده است. همچنین حدود 22 درصد از کل بحران‌های بانکی بررسی شده (28 بحران) در بازه زمانی 2012-2008 به وقوع پیوسته که در این بین، سهم کشورهای با درآمد بالا بیشتر از بقیه گروه‌های کشوری بوده است. در ادامه، چهار نوع زیان مختلف در تولید ناخالص داخلی کشورها به دنبال وقوع بحران بانکی محاسبه و آمار مربوط به بیشترین و کمترین زیان به همراه تحلیل‌های نموداری مربوطه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

ابونوری، اسمعیل، مهرگان، نادر و صفری، نفیسه. (1397). شناسایی عوامل موثر بر وقوع بحران­های سیستم بانکی کشورهای منتخب جهان با استفاده از مدل پانل لاجیت. پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، (88)26، 38-7.
حاجی شاهوردی، دنیا، زمردیان، غلامرضا، فلاح شمس لیالستانی، میرفیض و حنیفی، فرهاد. (1398). طراحی سیستم پیش هشداردهنده بحران بانکی نظام­مند در بازار مالی ایران (با کاربردی زنجیره­های مارکوفی). اقتصاد مالی، (47)13، 153-135.
زارعی، ژاله و کمیجانی، اکبر. (1394). شناسایی و پیش‌بینی بحران‌های بانکی در ایران. مدل‌سازی اقتصادی، (29)9، 23-1.
شجری، پرستو و محبی‌خواه، بیتا. (۱۳۸۹). پیش بینی بحران­های بانکی و تراز پرداخت­ها با استفاده از علامت­دهی KLR (مطالعه موردی ایران). پول و اقتصاد، (4)2، 152-115.
مشیری، سعید، نادعلی، محمد. (1389). شناسایی بحران­های بانکی در اقتصاد ایران. مفید، (78)، 88-59.
مهین اصلانی‌نیا، نسیم، سلمانی، بهزاد، فیروز، فلاحی و اصغرپور، حسین. (1399). بررسی اثر بحران ارزی بر پویایی­های تولید ناخالص داخلی: رهیافت مربعات تعمیم­یافته پانلی. نظریه­های کاربردی اقتصاد، (7)1، 210-185.
یزدانی، مهدی، درگاهی، حسن و نیک­زاد، محمد. (1396). ارزیابی زیان­های تولیدی ناشی از بحران­های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور. اقتصاد و الگوسازی، (29)8، 65-41.
References
Abounoori, E., Mehregan, N., & Safari, N. (2019). Identifying the Influential Factors of Probability of Crisis in the Banking System in the Selected Countries. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 26 (88), 7-38. [In Persian]
Angkinand, A. P. (2008). Output loss and recovery from banking and currency crises: Estimation issues. Social Science Research Network.
Bojinov, B. (2014). Causes of banking crises in modern world (No. 56034). University library of Munich, Germany.
Bordo, M., Eichengreen, B., Klingebiel, D., & Martinez-Peria, M. S. (2001). Financial crises: lessons from the last 120 years. Economic policy, 16(32), 51-82.
Boyd, J. H., Kwak, S., & Smith, B. (2005). The real output losses associated with modern banking crises. Journal of Money, Credit and Banking, 37(6), 977-999.
Caprio, G., & Klingebiel, D. (1996), Bank insolvencies: Cross-country experience. Policy Research Working Paper, No. 1620.
Cerra, M. V., & Saxena, M. S. C. (2017). Booms, crises, and recoveries: A new paradigm of the business cycle and its policy implications. IMF Working Papers 17/250, International Monetary Fund.
Demirgüç Kunt, A., & Detragiache, E. (1998). The determinants of banking crises in developed and developing countries, IMF Staff Paper, 45(1), 81-109.
Devereux, J., & Dwyer, G. P. (2016). What determines output losses after banking crises?. Journal of International Money and Finance, 69, 69-94.
Furceri, D., & Mourougane, A. (2012). The effect of financial crises on potential output: New empirical evidence from OECD countries. Journal of  Macroeconomics, 34(3), 822-832.
Haji, S. D., Zomorodian, G. R., Fallah, S. M., & Hanifi, F. (2019). Designing an Early-Warning Systems for systemic Banking Crisis in the Iranian Financial System by Using Markov Chains. Financial Economics, 13 (47), 135-154 [In Persian].
Hoggarth, G., Reis, R., & Saporta, V. (2002). Costs of banking system instability: some empirical evidence. Journal of Banking & Finance, 26(5), 825-855.
Hutchison, M. M., & Noy, I. (2002). How bad are twins? Output costs of currency and banking crises. Journal of Money, credit and Banking, 37(4), 725-752.
Jing, Z., de Haan, J., Jacobs, J., & Yang, H. (2014). Identifying banking crises using money market pressure: New evidence for a large set of countries. Journal of Macroeconomics, 43, 1-51.
Laeven, L., & Valencia, F. (2008). Systemic banking crises; A new database (No. 2008/224). International Monetary Fund.
Laeven, L., & Valencia, F. (2010). Resolution of banking crises: The good, the bad, and the ugly (No. 10-146). International Monetary Fund.
Laeven, L., & Valencia, F. (2012). Systemic banking crises database: An update (No. 12/163). International Monetary Fund.
Laeven, L., & Valencia, F. (2013). Systemic banking crises database. IMF Economic Review, 61(2), 225-270.
Laeven, M. L., & Valencia, M. F. (2018). Systemic banking crises revisited (No. 18/206). International Monetary Fund.
Laeven, L., & Valencia, F. (2020). Systemic banking crises database II. IMF Economic Review, 68(2), 307-361.
Levieuge, G., Lucotte, Y., & Pradines-Jobet, F. (2021). The cost of banking crises: Does the policy framework matter?. Journal of International Money and Finance, 110, 102290.
Mahin Aslani Nia, N., salmani, B., Fallahi, F., Asgharpour, H. (2020). The effect of currency crisis on GDP dynamics: PGLS approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 7(1), 185-210. [In Persian]
Moshiri, S., & Nadali, M. (2010). Identifying banking crisis in Iran. Journal of Mofid, 78, 59-88. [In Persian]
Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). This time is different: Eight centuries of financial folly. Princeton university press.
Shajari, P., & Mohebi Khah, B. (2010). Early warning system for currency and banking crisis in Iran (KLR-signaling approach), Monetary & Banking Research, 2(4), 115-152. [In Persian]
The International Monetary Fund, International Finance Statistics, Avaliable: https://data.imf.org/?sk=4c514d48b6ba49ed8ab952b0c1a0179b&sId=1409151240976, (Accessed, May 2021).
The World Bank, Available: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups, (Accessed, May 2021).
The World Bank, World Development Indicators, Available: https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular-Indicators (Accessed, May 2021).
Von Hagen, J., & Ho, T. K. (2007). Money market pressure and the determinants of banking crises. Journal of Money, Credit and Banking, 39(5), 1037-1066.
Wilms, P., Swank, J., & de Haan, J. (2018). Determinants of the real impact of banking crises: A review and new evidence. The North American Journal of Economics and Finance, 43, 54-70.
Yazdani, M., Dargahi, H., & Nikzad, M. (2017). Evaluating the Output Losses from Currency Crises and the Role of Central Bank in Emerging Economies. Journal of Economics and Modeling, 8(29), 41-65. [In Persian]
Zarei, Z., Komijani, A. (2015). Identification and Prediction of Banking Crisis in Iran. Economic Modeling, 9(29), 1-23. [In Persian]