ارزیابی رابطه بین هزینه‌های امنیت و تشکیل سرمایه ثابت خصوصی در ایران

سید پرویز جلیلی کامجو؛ رامین خوچیانی

دوره 19، شماره 72 ، فروردین 1398، ، صفحه 37-66

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10154

چکیده
  مبتنی بر ساختار اقتصادی کشور، مخارج دفاعی و هزینه‌های امنیت به عنوان یک کالای عمومی، دارای تاثیرات مثبت یا منفی بر فعالیت‌های بخش خصوصی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد همدوسی جزئی در دوره 1396-1338 به ارزیابی ارتباط بین مخارج دفاعی و هزینه‌های امنیت به عنوان دو بخش مهم از بودجه دولتی با تشکیل سرمایه ثابت خصوصی و درآمدهای نفتی با ...  بیشتر