تحلیل تاثیر عوامل بنیادی و متغیرهای نهادی بر صادرات کشورهای نوظهور (2015-2000): آموزه‌ای برای اقتصاد ایران

علی سرخوش سرا؛ خدیجه نصرالهی؛ کریم آذربایجانی

دوره 20، شماره 77 ، تیر 1399، ، صفحه 29-65

https://doi.org/10.22054/joer.2020.12077

چکیده
  یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، افزایش صادرات است که مهم‌ترین هدف از سیاست‌گذاری در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل می‌دهد. در این میان کشورهای نوظهور توانسته‌اند در سال‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری را در این زمینه به دست آورند. بنابراین، الگوسازی تجارب این کشورها می‌تواند در افزایش صادرات کشور ایران نیز موثر ...  بیشتر