تاثیر رفتار بازتوزیعی بر پس‌انداز و انباشت سرمایه(در چارچوب الگوی نسل‌های همپوشان)

سید احسان خاندوزی؛ محمد مهدی مجاهدی؛ مرتضی خورسندی؛ علی افسری

دوره 18، شماره 71 ، دی 1397، ، صفحه 155-184

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9832

چکیده
  عدالت به عنوان یکی از مهم‌ترین هدف‌های نظام اقتصادی محسوب می‌شود و اهداف دیگری نظیر کارایی و رشد اقتصادی باید همراه با عدالت دنبال شود. در اقتصاد اسلامی، عدالت بازتوزیعی به عنوان یکی از انواع عدالت، می‌تواند از طریق پرداخت‌های واجب و مستحب افراد به فقرا و یا از طریق اعطای یارانه دولت برقرار شود. در این تحقیق، ابتدا به مرور تئوری ...  بیشتر