رابطه متقابل قیمت مسکن و اعتبارات (شواهدی از اقتصاد ایران)

ناصر خیابانی؛ شقایق شجری پورجابری

دوره 18، شماره 71 ، دی 1397، ، صفحه 21-52

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9828

چکیده
  نوسانات قیمت مسکن و تحلیل علل پدید آورنده آن همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و پژوهشگران بوده ‌است. سازوکار شتاب‌دهنده مالی (توسعه‌یافته توسط برنانکه و گرتلر (1999)) می‌تواند توضیحی برای این نوسانات ارائه‌ سازد. این مقاله با تمرکز بر مفهوم شتاب‌دهنده مالی به تحلیل همبستگی کوتاه‌مدت و بلندمدت بین قیمت مسکن و اعتبارات در ایران می‌پردازد. ...  بیشتر