آثار تجارت الکترونیکی در ایران بر اشتغال و بهره‌وری

محمود محمودزاده؛ صالح قویدل؛ سیده فاظمه چاوشی

دوره 18، شماره 68 ، فروردین 1397، ، صفحه 153-185

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8690

چکیده
  هدف این مقاله برآورد اثر  تجارت الکترونیکی بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال با استفاده از داده‌های استانی در قالب مدل رگرسیون داده‌های تلفییقی با دو روش اثرات ثابت و تصادفی است. برای این منظور  از آمار سال‌های ۱۳۹۲ تا 1۳۹۴ استفاده شده است. شواهد نشان می‌دهد در ایران 14 میلیون خریدار آنلاین و 17 هزار فروشگاه ‌اینترنتی وجود دارد که ...  بیشتر