مطالعه تطبیقی «مقیاس معادل» خانوارهای شهری ایران قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها

فاطمه میرمحمدعلی تجریشی؛ تیمور محمدی؛ علی اصغر سالم

دوره 18، شماره 70 ، مهر 1397، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9558

چکیده
  الگوی مخارج میان خانوارها به دلیل تفاوت در شرایط اقتصادی آن­ها و اندازه و ترکیب خانوارها، متفاوت است. بنابراین، تغییرات در قیمت­های کالاها طی زمان، اثرات متفاوتی را بر خانوارها خواهد گذاشت. «مقیاس­ معادل»[1] شاخصی است که امکان مقایسه­های رفاهی و اندازه­گیری­های فقر و نابرابری را در میان خانوارهای ناهمگن - با در نظر ...  بیشتر