اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی همراه با فساد

فرشاد مومنی؛ شیما حاجی نوروزی

دوره 17، شماره 67 ، دی 1396، ، صفحه 221-252

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8568

چکیده
  مقاله حاضر با بهره‌گیری از رهیافت نظم اجتماعی نورث، والیس و وینگاست نشان می‌دهد که دولت‌های طبیعی با نظم دسترسی محدود و گرایشات مبتنی بر رانت، چگونه مانع تحقق اهداف سیاست خصوصی‌سازی می‌شوند. این مطالعه به پدیده فساد در دولت‌های طبیعی به عنوان یکی از موانع اصلی موفقیت برنامهخصوصی‌سازی می‌پردازد و با رویکردی توصیفی- تحلیلی، ...  بیشتر