تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران

مهدی تقوی؛ حسین محمدی

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 15-43

چکیده
  در توضیح رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی، سرمایه انسانی نقش مهمی داشته و گفته می‌شود که سهم مهمی از رشد اقتصادی این کشورها ناشی از توسعه سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب می‌گردد تا از سرمایه‌های فیزیکی به صورت مناسبت‌تری بهره‌برداری شود. تجربه کشورهای پیشرفته و مطالعات مختلف در زمینه رشد ...  بیشتر

بررسی سیاستهای مالی بر مصرف و اشتغال در اقتصاد ایران

مهدی تقوی؛ ابراهیم رضائی

دوره 4، شماره 15 ، دی 1383، ، صفحه 109-132

چکیده
  بررسی اثرات سیاستهای مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مکاتب اقتصاد کلان هر کدام اثرات متغییرهای سیاست مالی را براساس مفروضات خاص خود، متفاوت پیش بینی می کنند. دراین مقاله اثرات مخارج دولت و مالیاتها بر دو متغیر مصرف و اشتغال با استفاده از تکنیکهای سری زمانی [مدل خود رگرسیون برداری] مورد بررسی قرار گرفته است ...  بیشتر

واکنش بازار سرمایه نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی

مهدی تقوی؛ امیر محمدزاده

دوره 2، شماره 7 ، دی 1381، ، صفحه 13-66

چکیده
  منظور اصلی از این تحقیق کامل کردن ادبیات موجود در ارتباط با بازار سهام و متغیرهای اقتصادی از جنبه های مختلف و تعیین این مطلب است که آیا قیمت سهام تحت تاثیر متغیرهای فعالیت های اقتصادی واقعی است؟ برخی از متخصصین معتقدند که بهبود عملکرد بازارهای سهام منجر به بهبود اقتصادی می شود و می توان آن را از طریق اندازه گیری رشد مثبت در تولید ناخالص ...  بیشتر

جهانی شدن و چالش های پیش رو

مهدی تقوی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1381، ، صفحه 13-34

چکیده
  در این مقاله ابتدا تحول عقاید اقتصادی برسی می شود. نظر کلاسیک ها در مورد دست نامرئی اقتصاد بازاری، نظر کینزی یعنی؛ تاکید بر شکست بازار و مداخله دولت در اقتصاد، نظریه کلاسیک های جدید که معتقد به بازگشت دوباره به اقتصاد بازاری و عدم مداخله دولت هستند مطرح می گردد. آنگاه با تعریف جهانی شدن تمایز آن با بین المللی شدن مشخص می گردد و عواملی ...  بیشتر