نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در توضیح رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی، سرمایه انسانی نقش مهمی داشته و گفته می‌شود که سهم مهمی از رشد اقتصادی این کشورها ناشی از توسعه سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب می‌گردد تا از سرمایه‌های فیزیکی به صورت مناسبت‌تری بهره‌برداری شود. تجربه کشورهای پیشرفته و مطالعات مختلف در زمینه رشد اقتصادی کشورها در طول زمان و یا در میان کشورها، نشان داده است که توضیح نرخ رشد اقتصادی تنها از طریق عوامل مرسوم؛ مانند سرمایه و نیرویکار، نتایج دقیقی به دست نمی دهد و سرمایه انسانی به عنوان یک متغیر اصلی باید وارد مدل های رشد شود. به همین منظور در این مطالعه با استفاده از آمارهای مربوط به دوره 1381-1338 به بررسی تأثیر رشد شاخص های معرف سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده و این نتیجه حاصل گردیده که رشد سطح سواد در بزرگسالان و نیز رشد متوسط سالهای تحصیل نیروی کار،تأثیر مثبت و معناداری روی رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. 

کلیدواژه‌ها

1.  ابریشمی، حمید.مبانی اقتصادسنجی. انتشارات دانشگاه تهران، 1378.
2. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،نماگرهای اقتصادی، شماره‌های مختلف.
3. بهکیش، محمد مهدی.اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن.تهران: نشر نی، 1378.
4. عمادزاده،مصطفیو خوش اخلاق، رحمانوصادقی،مسعود.«نقش سرمایه انسانی در رشد». مجله برنامه و بودجه، شماره 49و50،(1382).
5. عمادزاده، مصطفی. اقتصادآموزش و پرورش. تهران: نشر نی، 1370.
6. قره باغیان, مرتضی,  اقتصاد رشد و توسعه،  جلد اول و دوم، تهران: نشر نی، 1369.
7. درگاهی، حسنتجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران».پژوهشهای بازرگانی، شمارة 26،(بهار 1382).
8. صدر،سید کاظم‏.«نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصاد صدر اسلام». مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد،دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان،(1377).
9. گرجی، ابراهیم. «مقایسة آثار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در رشد اقتصادی». مجله تحقیقات اقتصادی, دانشگاه تهران، شمارة 54،(1382).
10. محمدی، حسین.«خصوصیسازی در ایران(با تأکید بر بخش نفت)».پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، (1383).
11. متوسلی، محمود. سرمایهگذاری در نیروی انسانی و توسعه اقتصادی. مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، تهران، (1370).
12. نیلی، مسعودو نفیسی،شهاب.«رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با تأکید بر نقش توزیع تحصیلات نیروی کار  مورد ایران سالهای 1345-1379».فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران،مرکز تحقیقات اقتصاد ایران دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، (1382).
13. یاوری، کاظموسعادت، رحمان.سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران (تحلیل علّی)‏.نشریه پژوهشهای اقتصادی مدرس، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،(1381).
 
14. Barro, R. J. Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. MIT Press., 1997.
 
15. Robert, E. Hall and Charles I. Jones. "Why Do some Countries Produce so Much more Output per Worker than Others?". Department of Economic, Stanford University, (1998).
 
16. Tian, Xiaowan. "Privatization and Economic Performance: Evidence from Chinese Provinces"., Journal of Economic Systems,Vol. 25, (2001).
17. Smarmiest Self. "Does Education at All Levels Cause Growth?" India, A case Study, Economics of Education Review, (2003).
 
18. Romer, David. Advanced Macroeconomics. McGraw-Hill pub., 2001.
 
19. Schultz, T.W. "Investment in Human Capital"., American Economic Review, Vol.51, (1961).
 
20. Solow, Robert M. "A Contribution to the Theory of Economic Growth"., Quarterly Journal of Economics, 70(1), (1956).