تخمین تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت طی سال‌های 1387-1358

محمد مولایی؛ مدیحه آشتیانی

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1391، ، صفحه 227-242

چکیده
  میزان اشتغال در بخش صنعت در مباحث اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به­ طوری که درصد کارگران و متخصصان صنعتی یکی از شاخص­ های توسعه صنعتی به شمار می­آید. عوامل متعددی در تقاضا برای نیروی کار در بخش صنعت مؤثر است و کارفرمایان را ترغیب به افزایش یا کاهش تعداد کارگران می­کند. بنابراین، شناسایی این عوامل در مدل تابع تقاضای نیروی کار در بخش ...  بیشتر