تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش‌بنیان

حمید پاداش؛ بهمن خداپناه؛ مهدی ابراهیم‌زاده

دوره 17، شماره 64 ، فروردین 1396، ، صفحه 171-198

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7672

چکیده
  کلید تولید ثروت در اقتصاد دانش بنیان، انباشت و بکارگیری دانش در فعالیت‌ها و فرآیند جهانیشدن اقتصاد است. تحقیق حاضر با ردیابی ادبیات اقتصاد نهادی در مقابل اقتصاد تئوکلاسیک به دنبال بررسی نقش محیط نهادی در تحقق و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. تحلیل تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان با استفاده از مبانی نظری موجود، شواهد آماری و ...  بیشتر