برآورد اثر عوامل اثرگذار بر بازده دارایی بانکها اسلامی (در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)

مرتضی عزتی؛ لطفعلی عاقلی؛ نفیسه کشاورز ساجی

دوره 15، شماره 58 ، مهر 1394، ، صفحه 159-189

چکیده
  ارزیابی کارکرد نهادهای اقتصادی و مالی اسلامی و شناسایی ساز و کارهای آنها می‌تواند به سیاستگذاری بهتر در نظام بانکی کمک کند. برای اندازه‌‌گیری خوبی کارکرد بانکها، متغیرهای مختلفی را می‌توان در نظر گرفت. در این میان، بازده دارایی یک معیار بسیار مهم برای این کار است که خود تحت تأثیر دو دسته متغیرهای داخلی و خارجی بانک است. هدف این پژوهش، ...  بیشتر