تاثیر سطح تحصیلات بر احتمال مالکیت مسکن: مقایسه بین دوره‌ای (مطالعه موردی: شهر تهران)

عبدالرسول قاسمی؛ الهام شادابفر

دوره 16، شماره 61 ، تیر 1395، ، صفحه 181-205

https://doi.org/10.22054/joer.2016.5293

چکیده
    از آنجا که مسکن برآوردکننده یک نیاز اجتماعی است، در بازار مسکن علاوه بر عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی نیز موثرند. تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی طی سال‌های گذشته مستلزم بررسی عوامل تعیین‌کننده مالکیت مسکن بوده و تعیین این عوامل موثر می‌تواند راهنمای خوبی برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران باشد. همچنین از آنجا که طول سال‌های تحصیل ...  بیشتر