مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

سعید عیسی زاده؛ سعیده السادات حسینی

دوره 14، شماره 55 ، دی 1393، ، صفحه 105-136

چکیده
  در سالیان اخیر چین به‌عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده‌های ترکیبی[1] برای بخش صنعت براساس کدهای 2 رقمی طبقه­بندی استاندارد بین­المللی تمام رشته فعالیت­های اقتصادی[2] طی دوره زمانی 1375 تا 1390، اثر تجارت با چین بر اشتغال بخش­های صنعتی اقتصاد ایران بررسی می­شود. نتایج بررسی­ها ...  بیشتر