کشش سرمایه و نیروی کار اقتصاد ایران با استفاده از شبکه تولید

علی متوسلی

دوره 22، شماره 86 ، مهر 1401، ، صفحه 151-184

https://doi.org/10.22054/joer.2023.72318.1117

چکیده
   کشش تولید کل اقتصاد ایران نسبت به سرمایه و نیروی کار در سال‌های مختلف با در نظر گرفتن ساختار شبکه تولید و بدون فرض تابع تولید کل برآورد شده است. در این برآوردها ساختار شبکه تولید در جداول داده- ستانده منعکس می‌شود. همچنین با توجه به گستردگی فعالیت‌های غیرشرکتی در اقتصاد ایران در محاسبه کشش‌ها هزینه نیروی کار با استفاده از درآمد ...  بیشتر