اقتصاد زیست- فناورانه: تحلیل روش‌های ارزیابی و حکمرانی اقتصادی

مرضیه اسعدی؛ محمد مهدی لطفی هروی

دوره 20، شماره 79 ، دی 1399، ، صفحه 131-183

https://doi.org/10.22054/joer.2021.56864.922

چکیده
   اقتصاد زیست- فناورانه یک مفهوم جدید در ادبیات توسعه اقتصادی پایدار و مبتنی بر بازنگری فرآیندهای تولید با استفاده از منابع زیستی تجدیدپذیر و نوآوری‌های فناورانه است. فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد‌ زیستی دو ویژگی مشترک دارند: پایداری منابع و کارایی اقتصادی در جهت اهداف توسعه پایدار. مبانی نظری مرتبط با گذار به اقتصاد‌ زیستی بر الگوی ...  بیشتر