اثرات آزادسازی تجاری بـر تجارت محصولات زیر بـخـشـهـای صنعتی ایران

صادق بختیاری؛ بهنام سالم

دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 15-27

چکیده
  در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیربخشهای صنعتی ایران بررسی می‌شود. هدف مقالة حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تأثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد می‌شود. در تخمین صادرات، مشخص می‌شود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش ...  بیشتر