تحلیل نظری وضع مالیات بهینه با توجه به الگوی تخصیص زمان

میرحسین موسوی؛ معصومه نعمت‌پور؛ حسین زرین اقبالی

دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، ، صفحه 109-129

چکیده
  یکی از مهمترین مباحث موجود در اقتصاد بخش عمومی چگونکی وضع مالیات دربارة عاملین اقتصادی است. نگرش کلاسیک در تئوری مالیه عمومی این است که سیستم مالیاتی بهینه کالاهای ترکیبی، جانشین شدن کار در بازار را به حداقل می‌رساند. از این رو ادبیات موجود تأکید زیادی بر رابطة بهینه‌بودن سیستم مالیاتی و تخصیص زمان می‌کند. لذا می‌توان از این نظر ...  بیشتر