نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری علوم اقتصادی- دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد اقتصاد

3 عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی

چکیده

یکی از مهمترین مباحث موجود در اقتصاد بخش عمومی چگونکی وضع مالیات دربارة عاملین اقتصادی است. نگرش کلاسیک در تئوری مالیه عمومی این است که سیستم مالیاتی بهینه کالاهای ترکیبی، جانشین شدن کار در بازار را به حداقل می‌رساند. از این رو ادبیات موجود تأکید زیادی بر رابطة بهینه‌بودن سیستم مالیاتی و تخصیص زمان می‌کند. لذا می‌توان از این نظر استدلال کرد که تئوری تخصیص زمانگری بکر[1] نسبت به الگوی فراغت- کار دیاموند و میرلیز واضح تر است. در واقع مقاله حاضر نشان می دهد که الگوی گری بکر نتایج جدید و جذابی در مورد مالیا‌ت‌بندی بهینه بر کالاهای ترکیبی ارائه می‌کند. با توجه به اینکه مقالات ارائه شده  در این زمینه، بیشتر به نقش کشش متقاطع فراغت پرداخته‌اند، و از آن جا که تئوری های سنتی پیشنهاد می‌کنند که نرخهای متفاوت مالیاتی بایستی بر مبنای کشش متقاطع فراغت باشند؛ ولی چون اقتصاددانان اطلاعات بسیار اندکی دربارة مقدار این پارامترها دارند، لذا می توان بر اساس الگوی تخصیص زمان گری بکر و بر اساس تابع تولید خانوار این محدودیتهای اطلاعاتی را در مورد کاربردی بودن تئوری‌های اقتصادی کاهش داد.  این مقاله به بررسی وضع مالیات بر کالاهای ترکیبی[2] در مدل تخصیص زمانگری بکر (1965) از لحاظ نظری می‌پردازد. نتایج حاکی از آن است که سیستم بهینه مالیاتی اساساً به سهم عوامل تولیدی و کشش جانشینی آنها در تولید خانوار بستگی دارد.
 [1]. Becker, 1965.


[2]. Commodity Taxation

کلیدواژه‌ها

1. پژویان، جمشید. اقتصاد بخش عمومی «مالیات‌ها». تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1371.
2. پورمقیم، سید جواد. اقتصاد بخش عمومی. تهران: نشر نی، 1369.
3. ریچارد ا. ماسگریو، مالیه عمومی در تئوری و عمل. ترجمة مسعود محمدی و یدا... ابراهیمی‌فر، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1372.
 
4. Atkinson, A. and Stiglitz, J. E.  "The Design of Tax Structure: Direct"., Journal of Public Economics, Vol.6, Issues 1-2, (July-August 1976), pp.55-75.
 
5. Becker, G. S. "A Theory of the Allocation of Time"., Economic Journal, No. 75, (1965): 493-517.
 
6. Diamond, P. A. "Optimal Income Taxation: An Example with a U-shaped Pattern of Optimal Marginal Tax Rates"., American Economic Review, No. 88, (1998): 83-95.
 
7. Diamond, P. A. and Mirrlees, J. A. "Optimal Taxation and Public Production: Tax Rules"., The American Economic Review, Vol.61, Issue 3 (Jun, 1971):
261-278.
 
8. Diamond, P. A. and Mirrlees, J. A. "Optimal Taxation and Public Production: Production Efficiency"., The American Economic Review, Vol.61, Issue 1 (Mar, 1971): 8-27.
 
9. Gronau, R. "The Interfamily Allocation of Time: The Value of the Housewives’ Time"., American Economic Review, No. 68, (1973): 634-651.
 
10. Gronau, R. "Leisure, Home Production and Work - the Theory of the Allocation of Time Revisited"., Journal of Political Economy, No. 85, (1977): 1099-1123.
 
11. Kleven, H. J. "Optimum Taxation and the Allocation of Time"., Journal of Public Economics, No. 88, (2004): 545-557.
 
12. Mirrlees, J. A. "An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation"., Review of Economic Studies, No. 38, (1971): 175-208.
 
13. Piggott, J. and Whalley, J. "The Tax Unit and Household Production"., Journal of Political Economy, No. 104, (1996): 398-418.