بررسی کارایی هزینه‌ای در نظام بانکی: مطالعه موردی بانک ملت

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ مریم آجورلو

دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، ، صفحه 173-197

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی کارایی هزینه‌ای نظام بانکی با مطالعه موردی بانک ملت طی سالهای 82-1370پرداخته ‌است. برای این بررسی با استفاده از تکنیک پارامتریک اقتصادسنجی و تابع هزینة مرزی تصادفی ترانسلوگ به تخمین میزان کارایی هزینه‌ای پرداخته شده‌است. حسن استفاده از روش مذکور این است که عدم کارایی به دو اخلال مجزا از هم، شامل عدم کارایی هزینه‌ای ...  بیشتر