بودجه‌بندی سرمایه‌ای: چند معیاره گروهی

مریم خلیلی عراقی

دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، ، صفحه 99-118

چکیده
  در این مقاله یکی از مدل‌های برنامه‌ریزی چند معیار گروهی، در بودجه‌بندی سرمایه‌ای بکار گرفته شد. در این مدل شاخصهای کمی و کیفی در رتبه بندی پروژه‌های سرمایه‌ای لحاظ و با دیدگاه روش توافق گروهی با استفاده از امتیازدهی پروژه‌ها اولویت‌بندی شد. این روش نسبت به کاربرد تکنیک‌های سنتی بودجه‌بندی سرمایه‌ای، توسعه یافته تر است و شاخصهای ...  بیشتر