کاتالاکسی و عدالت: بررسی پیامدهای توزیعی مداخله در کاتالاکسی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

محسن رنانی؛ ایمان باستانی‌فر

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، ، صفحه 285-331

چکیده
  این مقاله با استفاده از مفهوم کاتالاکسی- که نخستین بار توسط اقتصاددان برجسته نهادگرا، فردریش فون هایک، معرفی شده است- به مقایسه پیامدهای اجتماعی سیاستهای عمومی می‌پردازد.بر این اساس نخست با معرفی مفهوم و ارائه طبقه‌بندیهای عدالت از منظر اقتصاد؛ نشان داده می‌شود که تحقق عدالت به معنی فراگیر آن مستلزم تحقق کارایی اقتصادی است. آنگاه ...  بیشتر