بررسی تأثیر شاخص قیمت سهام بر تابع تقاضای پول

فیروزه عزیزی؛ نرگس مرادخانی

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، ، صفحه 213-241

چکیده
  شاخص قیمت سهام به عنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش  عملکرد بورس اوراق بهادار در تمام بازارهای مالی دنیا از اهمیت و توجه زیادی برخوردار است. در این مطالعه، اثر شاخص قیمت سهام بر تابع  تقاضای پول ایران در دورة 80-1370 بررسی شده است. در مقاله حاضر، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی جوهانسون و جوسیلیوس نشان داده شده است که دو تعریف ...  بیشتر