شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری داخلی صنایع کارخانه‌ای «مطالعه موردی استان اصفهان»

فرزاد کریمی؛ محسن ایروانی

دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 101-126

چکیده
  یکی از پدیده‌های بسیار قابل توجه  در دهه‌های اخیر، جهانی شدن و ادغام بیشتر بازارهای جهانی است. این پدیده که همانند هر پدیده جدید دیگر ابتدا در دنیای صنعتی مطرح و به تدریج به سایر کشورهای جهان تسری یافته، دارای مزایا و معایب خاص خود است و فرصتها و تهدیدهایی را برای کشورهای جهان فراهم نموده است؛ درحالیکه کشور ایران در گذشته به دلایل ...  بیشتر