برآورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران

عبدالمجید جلائی؛ حمیدرضا حری؛ فاطمه ایرانی کرمانی

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 229-255

چکیده
  اینکه رفتار نرخ ارز واقعی، چگونه از طریق متغیر‌های کلان اقتصادی یک کشور، تحت تأثیر قرار می‌گیرد، در اقتصاد کشورها، جایگاه ویژه ای دارد. براین اساس، این مقاله سعی کرده، مدل رفتار نرخ ارز واقعی ایران را برای سالهای 1338 تا 1383 برآورد نماید. برآوردمدل از روشVAR و  VECMانجام شده، تا رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز واقعی، تعیین شود. برآورد ...  بیشتر