بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری

امید پورحیدری؛ نسرین یوسف زاده

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1391، ، صفحه 75-98

چکیده
  این تحقیق عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار می‌دهد. این مطالعه سعی دارد اهمیت نسبی هر یک از عوامل مؤثر بر ساختار مالی را مشخص کند. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1386 است. در این مطالعه، از مدل شاخص‌های چندگانه- ...  بیشتر