عوامل مؤثر بر هزینه تولیدی تورم‏ زدایی در کشورهای درحال‏ توسعه

ابراهیم التجائی؛ خدیجه ریاحی

دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-24

چکیده
  این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر برخی عوامل مؤثر بر هزینه تولیدی تورم‏زدایی در کشورهای درحال‏توسعه است[1]. این هزینه که غالباً با عنوان نسبت فداکاری[2] شناخته می‏شود (و ما نیز در این مقاله همین عنوان را به کار می‏گیریم)، به صورت واکنش انباشته تولید به واکنش غیرانباشته تورم در مواجهه با شوک پولی انقباضی تعریف می‏شود. با آگاهی از ...  بیشتر