نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی کارشناس ارشد اقتصاد پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر برخی عوامل مؤثر بر هزینه تولیدی تورم‏زدایی در کشورهای درحال‏توسعه است[1]. این هزینه که غالباً با عنوان نسبت فداکاری[2] شناخته می‏شود (و ما نیز در این مقاله همین عنوان را به کار می‏گیریم)، به صورت واکنش انباشته تولید به واکنش غیرانباشته تورم در مواجهه با شوک پولی انقباضی تعریف می‏شود. با آگاهی از نسبت فداکاریمی‏توان تا حدودی آثار سیاست‏های کنترل تورم را ارزیابی کرد و با شناخت عوامل مؤثر بر این نسبت می توان توصیه‏های سیاستی را برای کاهش تأثیر منفی سیاست تورم‏زدایی بر تولید ارایه کرد. این مقاله، به‏منظور محاسبه نسبت فداکاری، از بین روش‏های مختلف، الگوی SVAR سه متغیره را برگزیده و با استفاده از داده‏های سالانه، از سال 1985 تا سال 2008، نسبت فداکاری را برای چهل کشور درحال‏توسعه منتخب محاسبه کرده است. سپس، با تعریف شاخص‏های درجه باز بودن اقتصاد، تحرک سرمایه، درجه استقلال بانک مرکزی و تورم  اولیه برای کشورهای مورد نظر، با استفاده از مطالعات میان-کشوری[3]، اثر این متغیر‌ها را بر نسبت فداکاری می‏سنجد. یافته‏های این مطالعه نشان می‏دهند که متغیرهای تورم اولیه و درجه استقلال بانک مرکزی بر نسبت فداکاری اثری منفی دارند و در مقابل، این نسبت از درجه باز بودن اقتصاد و تحرک سرمایه تأثیری مثبت می‏پذیرد.[1]- نویسندگان مقاله از نظر‌ها و پیشنهادهای ارزنده جناب آقای دکتر سید حسین میرجلیلی و داوران محترم مقاله سپاسگزاری می­کنند.


[2]- Sacrifice Ratio


[3]- Cross- Country

کلیدواژه‌ها

اداره بررسی‌ها و سیاست‏های اقتصادی بانک مرکزی (1385)، تحلیل تجربی تورم و قاعده سیاست‏گذاری پولی در ایران، تهران.
علی‏نژاد، فرهاد (1386)، محاسبه نسبت فداکاری بین تولید و تورم، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
Ball, Laurence (1994), What Determines the Sacrifice Ratio? In N.G Mankiw(eds), Monetary Policy,  university of Chicago.
Ball, L. and Mankiw, G. and Romer, D (1988), The New Keynesian Economics and the Output-Inflation Trade-Off Brookings Papers on Economic Activities, No. 1.
Bernanke, B.S., T. Laubach, F.S. Mishkin, and A.S. Posen (1999), Inflation Targeting: Lessons from the International Experience, Princeton: Princeton University Press.
Blanchard, Olivier Jean & Quah, Danny (1989), The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances American Economic Review, American Economic Association, vol. 79(4).
Bruno, Michael, and Jeffrey Sachs (1985), Economics of worldwide satiation, (Cambridge, Mass.: Harvard University Press).
Chortareas, Georgios, Stasavage, David and Sterne, Gabriel (2003), Does Monetary Policy Transparency Reduce Disinflation Costs?, Manchester School 71.
Daniels, Joseph P., Nourzad, Farrokh. And VanHoose, David D (2005), Openness, Central Bank Independence, and the Sacrifice Ratio, Journal of Money, Credit, and Banking - Volume 37, Number 2.
Diana, G., and M. Sidiropoulos (2004), Central Bank Independence, Speed of Disinflation and the Sacrifice Ratio, Open Economies Review 15, no. 4.
Eduardo, Carlos S. and G. Alexandre Carvalho (2008), Inflation Targeting and the Sacrifice Ratio, RBE Rio de Janeiro v. 62 n. 2.
Enders, W (2004), Applied Econometrics Time Series, 2nd Ed, John Wiley & Sons Inc, USA.
Faust, J. and L. Svensson (2001), Transparency and Credibility: Monetary Policy with Unobservable Goals, International Economic Review, vol. 42, no. 2.
Grilli, V, D. Masciandaro, and G. Tabellini (1991), Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial Countries, Economic Policy 6.
Grubb, Dennis, Richard Jackman, and Richard Layard (1983), Wage rigidity and unemployment in OECD Countries, European Economic Review, 21.
Guy Debelle & Stanley Fischer (1994), How independent should a central bank be?, Conference Series, Federal Reserve Bank of Boston.
Hofstetter, Marc (2006), Disinflations in Latin America and the Caribbean: A Free Lunch?, Documento CEDE 2006-04.
Jordan, Thomas (1997), Disinflation Costs, Accelerating Inflation Gains, and Central Bank Independence, Weltwirtschaftliches Archive.
Pellegrina, Lucia Dalla, Donato Masciandaro and Rosaria Vega Pansini (2010), Government, Central Bank and Banking Supervision Reforms: Does Independence Matter?, Paolo Baffi Centre Research Paper Series No. 2010-74.
Posen, A (1998), Central bank independence and disinflationary credibility: A missing link?, Oxford Economic Papers 50.
Razin A, Loungani P (2005), Globalization and equilibrium output-inflation trade-offs, NBER Working Paper 11641.
Romer, D. (1993), Openness and Inflation: Theory and Evidence, The Quarterly Journal of Economics.
Sargent, Thomas (1983), Stopping moderate inflations: The methods of Poincare and Thatcher, In Inflation, Debt, and Indexation, eds. Dombusch and Simonsen, (MIT Press).
Sims, Christopher A (1980), Macroeconomics and Reality, Econometrica, Econometric Society, vol. 48(1).
Snowdon, Brian, Howard Vane, and Peter Wynarczyk (1994), A Modern Guide to Macroeconomics: An Introduction to Competing Schools of Thought, Edward Elgar.
Tamola, Alejandro (2007), the Sacrifice Ratio in Latin America & the Caribbean, Birkbeck, University of London.
Taylor, John B (1983). Union Wage Settlements During a Disinflation, American Economic Review, 73.
Temple J. (2002), Openness, inflation, and the Phillips curve: a puzzle, J Money Credit Bank.
World Development Bank, World Development Indicators (WDI), (2008), CD Database.
Zhang, L (2001), Sacrifice Ratios with Long-Lived Effects, the Johns Hopkins University, Department of Economics.