تاثیر تسهیلات صنعتی بر‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن (در تمام استان‌های کشور)

محمدواعظ برزانی؛ هوشنگ شجری؛ سعید صمدی؛ محمد اکبری گلنگدری

دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 97-129

چکیده
  از وی‍ژگی‌های اقتصاد‌ایران به عنوان یکی از اقتصاد­های درحال توسعه، وجود دوگانگی میان مناطق مختلف کشوری می باشد. از جمله اهداف برنامه‌های توسعه کشور، از بین بردن دوگانگی میان استان‌ها و متعادل کردن این مناطق است. به علت وجود منابع و ظرفیت‌های بیکار فراوان، سرعت رشد در مناطق توسعه نیافته بالاتر از مناطق توسعه یافته می باشد، اما ...  بیشتر