نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده

از وی‍ژگی‌های اقتصاد‌ایران به عنوان یکی از اقتصاد­های درحال توسعه، وجود دوگانگی میان مناطق مختلف کشوری می باشد. از جمله اهداف برنامه‌های توسعه کشور، از بین بردن دوگانگی میان استان‌ها و متعادل کردن این مناطق است. به علت وجود منابع و ظرفیت‌های بیکار فراوان، سرعت رشد در مناطق توسعه نیافته بالاتر از مناطق توسعه یافته می باشد، اما این مناطق باکمبود سرمایه مواجه‌اند.
با توجه به این کهتسهیلات بانکی بخش عظیمی از تخصیص منابع مالی کشور است، بنابراین استفاده صحیح از منابع موجود یعنی تبدیل منابع مالی به سرمایه گذاری اهمیت زیادی دارد و نگرش و مدیریت متناسبی را الزام می‌کند. نسبت تخصیص تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با سایر کشورها، از جمله کشورهای خاورمیانه در حد بسیار پایینی قرار دارد. از طرفی همین نسبت پایین تورم زا است و به توصیه برخی اقتصاددانان باید برای کاهش تورم از میزان تسهیلات کاسته شود. تناقض مطرح شده می تواند به علت توزیع ناکارآمد تسهیلات بانکی در سطح استان­های کشور باشد. در این تحقیق، با طرح این سؤال که " آیا اعطای تسهیلات صنعتی در استان‌های مختلف کشور تأثیرات متفاوتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن دارد؟" این مسأله مورد بررسی قرار گرفته است.
الگوی به کار رفته در تحقیق برگرفته از مدل وای و ونگ و براساس الگوی شتاب انعطاف‌پذیر می باشد که متغیرهای آن از سطح ملی به سطح استانی تعدیل یافته است. فرضیه‌ها با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده­های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفته و الگوی مورد نظر برای 28 استان با سری زمانی 1378 تا 1383 برازش شده و نتایج آن برای هر استان جداگانه تفسیر شده است. نتایج نشان دادند تأثیر تسهیلات صنعتی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن بین استان‌های مختلف یکسان نیست.
 
 

کلیدواژه‌ها

.کرمی قمی، و. جایگاه و نقش بخش مالی در اقتصاد و اقتصاد‌ایران، ماهنامه تازه‌های اقتصاد، شماره 57.
2.کرمی قمی، و. جایگاه و نقش بخش مالی در اقتصاد و اقتصاد‌ایران، قسمت دوم ماهنامه تازه‌های اقتصاد، شماره 58.
3.پور فرج، ع.(1371).عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در‌ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.
4.سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مرکز آمار‌ایران.(1383).حسابهای ملی‌ایران،حساب‌های منطقه­ای، حساب تولید استان‌های کشور.
5.کمنتا، ی.(1372).مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه ه‍‍ژبر کیانی، مرکز نشر دانشگاهی.
6.گجراتی، د.(1378)، مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه دکتر حمید ابریشمی، ج2.
7.خلعتبری، ف.(1375). اصلاح ساختار مالی و توسعه اقتصادی، سخنرانی در سازمان بازرسی و نظارت.
6.Khan; M & Reinhart; C.(1990).Private Investment & Economic Growth in Developing Countries, IMF Worid Development,WOL. P:93.
7.Blejer; M &khan; M.(1984).Goverment private investment in Developing countries,IMF, staff paper jun. P:380.
Economic Literature,Vol.96, P:290.
8.Schumpeter; J. A.(1911). The Theory of Economic Development.
9.Gelb;A& Patrick;H.(1989). Financial Sector Reforms in Adjustment Program, Policy. Planning and Research. Working Paper169, Washington D.C , World Bank , Country Economic Report.
10.McKinnon;R.(1972). Money and Capital in Economic Development, Washington, D.C., Brooking, Institute. 
11.Wai;T , Wong;U. C.(1982). Determinants of Private Investment in Developing Countries. Journal of Developing Studies, Vol. 19.
12.Wai;T , Wong;U. C.(1981). Determinants of Private Investment in Developing Countries. Journal of Development Studies, P: 19-35.