بررسی تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران

علی قنبری؛ مجید آقایی؛ مهدیه رضا قلی زاده

دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 1-29

چکیده
    از آن جایی که توسعه نهادها، موسسات و بازارهای مالی هر کشور می‌تواند تأثیرات معنا داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در ایران بپردازیم. بدین منظور با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته ([1]GMM) و با استفاده از آزمون تئوری‌های موجود در این زمینه، رابطه میان ...  بیشتر

بررسی عوامل تاثیر گذار بر تقاضای کل واردات ایران تحت شرایط محدودیت ارزی

علی قنبری؛ انیسه نیک روان؛ لطفعلی عاقلی

دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 59-82

چکیده
  در این مقاله رفتار تابع تقاضای کل واردات ایران تحت شرایط محدودیت ارزی برای سالهای 1338-1386 با استفاده از روشهای انگل-گرنجر و الگوی خود توضیح برداری، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل در کوتاهمدت به روش OLS نشان داد که قیمتهای نسبی و پس از آن درآمدهای ارزی بیشترین کشش را در بین متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای واردات داشتند. ...  بیشتر