نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه‌تربیت مدرس

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه‌تربیت مدرس

چکیده


  از آن جایی که توسعه نهادها، موسسات و بازارهای مالی هر کشور می‌تواند تأثیرات معنا داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در ایران بپردازیم. بدین منظور با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته ([1]GMM) و با استفاده از آزمون تئوری‌های موجود در این زمینه، رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در ایران را طی دوره زمانی 1350 تا 1385 مورد آزمون و بررسی قرار داده­ایم. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه منفی و مستقیم توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران را تأیید می‌کند و شواهد کافی جهت تأیید وجود رابطه غیر خطی U معکوس بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران وجود ندارد.
 
 
کلیدواژه‌ها

1. ابریشمی. حمید و همکاران،(بهار 1384)، "بررسی رابطه رشد و توزیع درآمد در ایران"، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی.
 2.ابونوری. اسماعیل و تاجدین. علی، (تابستان 1383)، "برآورد اثر تورم بر نابرابری در توزیع هزینه ایران با استفاده از روش ناپارامتریکی(1350-1380)"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 65.
3.ابونوری. اسماعیل و عباسی قادری. رضا، (بهار 1386)، "برآورد اثر رشد اقتصادی بر فقر درایران"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 30.
4.داوودی. پرویز و براتی. محمدعلی، (تابستان 1386)، "بررسی آثار سیاستهای اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران"، فصلنامه پژوهشهای بازرگانی، شماره 43.
5. Arellano, M., Bond, S., (1991), some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations, Review of Economic Studies 58, 277–297.
6. Arellano, M., Bover, O., (1995), another look at the instrumental-variable estimation of error-components models, Journal of Econometrics 68, 29–52.
7. Banergee;A.W and A.F.Newman, (1993), occupational choice and the process of development, journal of political economy,101,279-298
8. Beck T,Levin ,R,and N.Loayza, (2000), Finance and the source of Growth, Journal of Financial Economics, 58,26-310
9. Beck T,Demiraguc-kunt,A.,and .Levin, (2004), Finance, inequality and poverty: cross-country Evidence, World Bank Policy Research Working paper 3338, world Bank, Washington D.C
10. Blundell, R., Bond, S., (1998), Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models,Journal of Econometrics 87, 115–143
11. Clarke.G, Xu,L.c, and H.Zou, (2003), Finance and income inequality: Test of Alternative Theories, World Bank Policy Research Working paper,2984,Washington D.C
12. Galor ,O ,and J.Zeira, (1993), income Distribution and Macroeconomics, Review of Economic Studies, 60, 35-52
13. Greenwood,J.,andB.Jovanovich, (1990),Financial Development, Growth, and the Distribution of income, Journal of political Economy,98, 1076-1107
14. Gustafsson, B., and S. Li, (2002). ‘Income Inequality within and across Counties in Rural China 1988 and 1995’. Journal of Development Economics, 69 (1): 179-204.
15. Green, W.H., (2003), Econometric Analysis, New Jersey, Prentice-Hall Inc
16. Jalilian Hossein and Kirkpatrick Colin, Does Financial Development Contribute to Poverty Reduction?, Journal of Development Studies, Vol. 41, May 2005, PP 636-656
17. Kuznets,S, (1995), economic Growth and income inequality, American Economic Review,95,1-28
18. Manoel F. Meyer Bittencourt, 2006, Financial20 Development and Inequality: Brazil, (1985-99), Working Papers 26, Society for the Study of Economic Inequality, revised
19. Townsend, R.M., (1978), Intermediation with Costly Bilateral Exchange, Review of Economic Studies, 45, 417-425
20. Zhicheng Liang., (2006), Financial Development And Income Distribution: A System GMM Panel Analysis With Application rural China, Journal Of Economic Development, Volume 31, Number 2, December 2006
22. http://www.undp.org/poverty/initiatives/ wider/wiid.ht
23. http://www.worldbank.org/data