دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 1-280