دوره و شماره: دوره 5، شماره 19 - شماره پیاپی 4، زمستان 1384، صفحه 1-273 
3. اریب انتخاب نمونه در مدل های سطح زندگی

صفحه 81-113

عباس عرب مازار؛ سید مرتضی حسینی نژاد