نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی پوشش تورمی داراییهای طلا، سهام و نرخ ارز طی دوره زمانی 1379-1395 با استفاده از مدل وقفههای توزیعی خودرگرسیونی غیرخطی(NARDL) است برای این  منظور انتقال شوکهای مثبت و منفی تورم روی قیمت این داراییها به صورت مجزا برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدلها نشان میدهد در حالت کلی، همه داراییها (ارز، طلا و سهام) نقش پوشش تورمی را در اقتصاد ایران بازی میکنند. به طوری که با افزایش تورم، قیمت این داراییها نیز افزایش یافته است ولی میزان و نوع اثرپذیری این داراییها در مقابل تورم در افق زمانی مختلف، متفاوت است. نتایج حاصل از پوشش تورمی دارایی طلا نشان میدهد اثر شوکهای مثبت و منفی تورم روی قیمت طلا در کوتا‌مدت یکسان (متقارن) بوده ولی در بلندمدت شوکهای مثبت تورم اثر بیشتری نسبت به شوکهای منفی روی قیمت طلا دارد.  نتایج حاصل از پوشش تورمی دارایی ارز نشان میدهد اثرات شوکهای مثبت و منفی تورم بر نرخ ارز هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت نامتقارن است. در حالی که این اثرات در خصوص دارایی مربوط به سهام هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت یکسان است. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد دارایی سهام نسبت به سایر داراییها از پوشش تورمی مناسبی در بلندمدت برخوردار است و ضمن حفظ قدرت خرید منجر به افزایش دارایی سرمایهگذاران می‌شود. در حالی که میزان پوشش داراییهای ارز و طلا مشابه هم و کمتر از میزان افزایش تورم است با این تفاوت که ارز در کوتاهمدت و طلا در بلندمدت این نقش را ایفا میکند.

کلیدواژه‌ها

امیررحیمی، حسین ( 1384 )، اثر تورم بر بازده واقعی سهام بورس تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
بهفرنیا، زهره ( 1385 )، بررسی مقایسه ای اثر تورم بر بازده سهام صنایع پذیرفته شده در بورس تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
جعفری صمیمی، احمد و محمود یحیی‌زاده‌فر (1380)، «بررسی تورم و بازده سهام: تحلیل نظری و مروری بر ادبیات»، فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، 11(37 و 38))، 158-115.
حداد کشاورز، غلامرضا و محمدرضا ستاری (1389)، «زمین، سکه یا سهام: کدامیک پوشش مناسبی در برابر تورم هستند؟»، فصلنامهپژوهشهایاقتصادیایران، 15(44)، 171-135.
سعیدی، پرویز و عبداله امیری ( 1387)، «بررسی تورم و قیمت سهام صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه مدیریت، 5 (12)، 74-63.
عزیزی، فیروزه (1383)، «آزمون تجربی رابطه تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 11و 12.
عزیزی، فیروزه، حسن خداویسی و فاطمه جوهری (1391)، «بررسی تورم و بازده بورس اوراق بهادار تهران: ارزیابی فرضیه جانشینی فاما»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 12(2)، 135-117.
قاسمی مقدم نرگس، علی سوری  و محمدرضا منجذب  (1392)، بررسی پوشش تورم از طریق سرمایه­گذاری در دارایی­ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادی.
محمدظاهری آرتیمانی، مرضیه (1393)، برآورد توان پوشش دارایی‌های مالی در برابر تورم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی.
یحیی زاده فر، محمود ( 1378 )، بررسی رابطه تورم و بازده واقعی سهام (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
Attié, A. P. and K. Roache, Shaun (2009), Inflation Hedging for Long term Investors, IMF Working paper.
Alam, M.I. and R.M. Quazy (2003), “Determinant of Capital Flight: an Econometric Case Study of Bangladesh)”, Review of Applied Economics,. 17, 85-103.
Bampinas, G., Panagiotidis, T. (2015), “Are Gold and Silver a Hedge Against Inflation? A two Century Perspective”, Int. Rev. Financ. Anal. 41, 267–276.
Barnes, M., Boyd, J. H., Smith, B. D., (1999), “Inflation and Asset Returns”, European Economic Review 43, 737-754.
Baur, D.G., Lucey, B.M. (2010). Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stocks bonds and gold. Financ. Rev. 45, 217–229.
Beckmann, J.,Czudaj,R. (2013), “Gold as an Inflation Hedge in a Time-varying Coefficient Framework, North Am”, J. Econ. Financ. 24, 208–222
Bekiros, S., Boubaker, S., Nguyen, D. K., & Uddin, G. S. (2017), “Black Swan Events and Safe Havens: The Role of Gold in Globally Integrated Emerging Markets”, Journal of international money and finance, 73(Part B), 317-334.
Banerji, A., J. Dolado, J. W. Galbraith and D. F. Hendry (1993), Cointegration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Oxford University Press.
Blose, L. E. (2010), “Gold Prices, Cost of Carry, and Expected Inflation”, J. Econ. Bus. 62, 35–47.
Boudoukh, J., Richardson, M., Whitelaw, R. F. (1994), “Industry Returns and the Fisher Effect”, Journal of Finance, 49, 1595–1615.
Brian M.Lucey, Susan Sunila Sharma, Samuel A.Vigne (2017), “Gold and Inflation(s) – A Time Varying Relationship”, Economic Modelling, 67, 88-101.
Brière, Marie and Signori, Ombretta (2012), “Hedging Inflation Risk in a Developing Economy: the case of Brazil”, Research in International Business and Finance 27, 209–22.
Bruno, Salvatore and Ludwig Chincarini (2010), “A Historical Examination of Optimal Real Return Portfolios for Non-US Investors”, Review of Financial Economics, 19,161–178.
Dee, J.,Li,L.,Zheng,Z. (2013), “Is Gold a Hedge or a Safe Haven? Evidence from Inflation and Stock Market”, Int. J. Dev. Sustain. 2(1),12–27.
 Enders, W.,Siklos,P. (2001), “Cointegration and Threshold Adjustment”, J.Bus. Econ. Stat. 19(2),166–176.
Engle, R.F.,Granger,C.W.J. (1987), “Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing”, Econometrica 55(2),251–276.
Ghosh, D., Levin, E. J., Macmillan, P. and Wright, R. E. (2004), “Gold as an inflation hedge?”, Studies in Economics and Finance, 22,1-25.
Harmston, S. (1998), Gold as a Store of Value, World Gold Council, Research Study No. 22.
Hoesli, M., B. D. MacGregor, G. Matysiak and N. Nanthakumaran (1997), “The Short-term Inflation Hedging Characteristics of U. K. Real Estate”, Journal of Real Estate Finance and Economics, 15(1), 27–57.
Laurent, R. D. (1994), “Is There a Role for Gold in Monetary Policy?”, Economic Perspectives, 18, 2-14.
Narayan, P. K. and S. Narayan (2004), “Estimating Income and Price Elasticity's of Imports for Fiji in a Cointegration Framework”, Economic Modeling, 22, 423-438.
Shahbaz, M., Tahir, M.I., Ali, I., Rehman, I.U. (2014), “Is Gold Investment a Hhedge against Inflation in Pakistan? A Co-Integration and Causality Analysis in the Presence of Structural Breaks”, N. Am. J. Econ. Financ. 28, 190–205.
Shin, Y., Yu, B., Greenwood-Nimmo, M. (2014), “odelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in an ARDL Framework, In: Horrace, W.C., Sickles, R.C. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer Science and Business Media, New York.
 Śmiech, S., and Papież, M. (2017), “In Search of Hedges and Safe Havens: Revisiting the Relations between Gold and Oil in the Rolling Regression Framework”, Finance Research Letters, 20, 238-244.
Tkacz, G. (2007), Gold Prices and Inflation. Bank of Canada, Research Department, pp. 1–29.
Van Hoang, Thi Hong, Lahiani, Amine, and Heller, David (2016), “Is Gold a Hedge Against Inflation? New Evidence from a Nonlinear ARDL Approach”, Economic Modelling, (54) 54–66.
Wang Kuan-Min, Yuan-Ming Lee, Thanh-Binh Nguyen Thi (2011), “Time and Place Where Gold Acts as an Inflation Hedge: An Application of Long-run and Short-run Threshold Model”, Economic Modeling, 28,806-819.
Wang, Z., (2011), “The Shanghai Gold Exchange and its Future Development”, Alchemist, 63, 17–20.
Worthington, A. C., Pahlavani, M., (2007), “Gold Investment as an Inflationary Hedge: Cointegration Evidence with Allowance for Endogenous Structural Breaks,” Appl. Financ. Econ. Lett. 3,259–262.