نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده

صنعت لیزینگ امروزه به‌عنوان یکی از گزینه‌‌های استراتژیک توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. با توجه به ماهیت فعالیت‌‌های اجاره‏ای، شرکت‌‌های لیزینگ از سودآوری بسیار بالایی برخوردارند و در عین حال با بیشترین مخاطرات مواجه هستند. برخی از مهم‌ترین مخاطرات شرکت‌‌های لیزینگ عبارت‏اند از: ریسک اعتباری، ریسک تجاری، ریسک ارزش باقیمانده و ریسک نرخ ارز. از بین آنها ریسک اعتباری مهم‌ترین ریسک محسوب می‏شود. به‏طور کلی برقراری ارتباط منطقی بین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکت‌‌های لیزینگ خواهد بود.
در این مقاله، براساس داده‌های مشتریان حقیقی تسهیلات لیزینگ خودرو شرکت لیزینگ ایران خودرو از سال 1381 تا 1384 و با کاربرد آزمون تفاضل میانگین (t-student) و ضریب تعیین، 5 متغیر خالص درآمد ماهیانه متقاضی، مدت تسهیلات، میزان تسهیلات، خالص درآمد ماهیانه ضامن و سابقه کار، به‌عنوان متغیرهای مؤثر بر ریسک اعتباری شناخته شدند. در بخش‏های بعد، با استفاده از مدل‌‌های اقتصادسنجی لاجیت و پروبیت، مدل پیش‏بینی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی تسهیلات لیزینگ طراحی شد. آزمون‌های والد، درست‏نمایی و لاندای ویلکس برای هر دو مدل بررسی شد و نتایج نشان داد که کارایی مدل لاجیت (98.39درصد) با استفاده از داده‌های تخمین بیش از مدل پروبیت (97.44درصد) است.

کلیدواژه‌ها

بازرگان، عباس، زهره سرمد و الهه حجازی (1376)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه.
راعی، رضا و علی سعیدی (1383)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و انتشارات سمت.
رنجبر سالانقوچ، حسن (1386)، اولویت‏بندی چالش‌های توسعه لیزینگ خودرو در ایران براساس رویکرد MADM، پایان‏نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه امام صادق (ع).
فقیه، مصطفی (1384)، طراحی مدل رتبه‌بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌های تجاری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق(ع).
فلاح شمس، میرفیض (1383)، طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور، پایان‏نامه دکترای مدیریت مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
گجراتی، دامور (1383)، مبانی اقتصادسنجی، جلد دوم، ترجمة حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
Deelen Linda, Wakelin Oliver, Dupleich Mauricia, Othiono Louis (2003), Leasing for small and micro enterprises.
Saunders Anthony )2003(, Cornett Marcia Millon- Financial institutions management.
Walker Townsend (2006), Managing Lease Portfolios how to increase return and control risk.
Mathias S. (2003), Credit risk in Leasing Industry- Financial Analyst Journal.
Hugues P., Mathias S (2004) , Credit Risk Mitigation Evidence in Auto Leases: LGD and Residual Value Risk.
A. Metawa saad (1995), The Evaluation of Lease Investment Opportunities: A Decision-support Methodology- Facilities- vol. 13- no