نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده اقتصاد

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

امروزه، کارآفرینی یکی از مهم‏ترین عوامل پیش‏برنده رشد اقتصادی به شمار می‏رود. از سوی دیگر، نقش نهادها و عوامل نهادی در تعیین سطح کارآفرینی و عملکرد آن، نقشی انکارناپذیر است. هدف از این پژوهش، بررسی نقش نهادها و عوامل نهادی در شکل‏دهی کارآفرینی در کشورهای منتخب جهان است. بدین منظور، از پنج شاخص آزادی اقتصادی به‏عنوان عوامل نهادی و از نرخ خوداشتغالی به‌عنوان شاخص کارآفرینی استفاده ‏شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی به روش داده‏های تابلویی[1] در دوره 2009-1990 حاکی از آن است که اندازه کوچک دولت، ساختار بهتر قانون و حمایت از حقوق مالکیت افراد، باعث افزایش خوداشتغالی می‏شوند. نتایج مطالعه نشان دادند که آزادی تجاری و بوروکراسی پایین در بازار اعتباری، بازار کار و فضای کسب‏وکار اثری منفی بر نرخ خوداشتغالی دارند. [1]- Panel Data

کلیدواژه‌ها

اشرف‏زاده، حمیدرضا و نادر مهرگان (1387)، اقتصادسنجی پانل‏دیتا، مؤسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران، چاپ اول
Aidis, Ruta & Estrin, Saul & Mickiewicz, Tomasz (2008), Institutions and Entrepreneurship Development in Russia: A Comparative Perspective, Journal of Business Venturing, vol. 23(6).
Anderson, A.R., Smith, R (2007), The Moral Space in Entrepreneurship: an Exploration of Ethical Imperatives and the Moral Legitimacy of being Enterprising, Entrepreneurship & Regional Development Journal, vol. 19.
Anderson, E.A.R., Miller, C.J (2003), Class Matters: Human and Social Capital in the Entrepreneurial Process, Journal of Socio-Economics, vol. 32.
Anderson, A.R., Li, J.H., Harrison, R.T., Robson, P.J.A (2003), The Increasing Role of Small Business in the Chinese Economy, Journal of Small Business Management, vol. 41.
Berggren, N (2003), The Benefits of Economic Freedom: A Survey, The Independent Review, Vol. 8(2).
Bush, I.P.D (1994), The Pragmatic Instrumentalist Perspective on the Theory of Institutional Change. Journal of Economic Issues, vol. 28, (1994).
Davidsson, P (1995), Culture, Structure and Regional Levels of Entrepreneurship, Entrepreneurship and Regional Development Journal, vol. 7.
Djankov, S., Miguel, E., Qian, Y., Roland, G., Zhuravskaya, E. (2004), Who are Russia’s Entrepreneurs, World Bank, Mimeo.
El Harbi, Sana. Anderson Alistair R (2010), Institutions and the Shaping of Different Forms of Entrepreneurship, Journal of Socio-Economics, vol. 39.
Gagliardi, F. (2008), Institutions and Economic Change: a Critical Survey of the New Institutional Approaches and Empirical Evidence. The Journal of Socio-Economics, vol. 37.
Jack, S.L., Anderson, A.R. (2002), The Effects of Embeddeness on the Entrepreneurial Process, Journal of Business Venturing, vol. 17.
Kirzner, I.M (1973), Competition & Entrepreneurship, (University of Chicago Press, Chicago.
McClelland, D (1961), The Achieving Society (Free Press, New York).
McMillan, J., Woodruff, C (1999), Dispute Prevention without Courts in Vietnam, Journal of Law, Economics and Organization, Oxford University Press, vol. 15.
McMillan, J., Woodruff, C (2002), The Central Role of Entrepreneurs in Transition Economies, Journal of Economic Perspectives, vol. 16.
 North, D (1990), Institutions Institutional Change and Economic Performance, (Cambridge University Press, Cambridge,).
Olson, M. (1972 or 1971), The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, (Harvard University Press, Cambridge, Mass.
Sobel, R.S. (2008) Testing Baumol: Institutional Quality and the Productivity of Entrepreneurship, Journal of Business Venturing, vol. 23.
Torrini, Roberto (2005), Cross-country Differences in Self-employment Rates: the Role of Institutions, Labour Economics Journal, vol. 12.83
Tran, T.B, Grafton, R.Q., Kompas, T (2009), Institutions Matter: the Case of Vietnam. The Journal of Socio-Economics, vol. 38.
Verheul, I., Wennekers, A.R.M., Audretsch, D.B., Thurik, A.R, (2002) An Eclectic Ttheory of Eentrepreneurship. In: Audretsch, D.B., Thurik, A.R., Verheul, I.,Wennekers, A.R.M. (Eds.), Entrepreneurship: Determinants and Policy in a European–US Comparison. (Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht.