نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اهرم

چکیده

در چند سال گذشته با توجه سیاست‌‌‌های کلی اصل44 قانون اساسی و سیاست‌‌‌های دولت برای پررنگ‏تر کردن نقش بخش خصوصی در فعالیت‌‌‌های اقتصادی، خیل عظیم شرکت‏ها در زمینه‌‌‌های مختلف و جدید، تعدد صنایع موجود در بورس اوراق بهادار را افزایش داده است (براساس آمار‌‌های موجود در بورس اوراق بهادار طی سه سال گذشته، تعداد صنایع مختلف از حدود 15 صنعت به حدود40 صنعت افزایش یافته است). این صنایع به‌طور قطع نقش تعیین‏ کنند‌‌های در افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه کشور دارند. تصمیم‏گیری در مورد اینکه کدام یک از صنایع با توجه به وضعیت کشور برای افزایش صادرات غیرنفتی دارای مزیت نسبی هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، تحقیقی به‌منظور ارزیابی عملکرد مالی گذشته این شرکت‌ها و وضعیت رقابت‏پذیری آنها صورت گرفت. در این مقاله ابتدا با توجه به شاخص هرفیندال و دو فیلتر دیگر، به انتخاب صنایعی اقدام می‌شود که از حداقل شرایط لازم برای ارتقا و بهبود برخوردار باشند. در مرحله بعد، ضمن انتخاب شاخص‌‌‌های مناسب با استفاده از روش‌‌‌های تصمیم ‏گیری چندمعیاره صنایع برتر از نظر این شاخص‌ها رتبه ‏بندی می‏شوند و در نهایت، کاربردها و موارد استفاده مفید نتایج حاصل از این تحقیق تشریح می‌شود. ضمن اینکه این رویه به‏عنوان مدلی برای ارزیابی‌‌‌های آتی با استفاده از شاخص‌‌‌های متنوع دیگر، معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

شهدایی، محمدعلی(1386)، تحلیل بنیادی، تهران، انتشارات چالش.
پی. نو، دیوید (1385)، مدیریت مالی، ترجمه جهانخانی و پارساییان، جلد اول، تهران، انتشارات سمت.
جهانخانی، علی و علی پارساییان (1376)، مدیریت سرمایه‏گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
اصغرپور، محمدجواد (1376)، تحقیق در عملیات پیشرفته، تهران،انتشارات دانشگاه تهران.
مؤمنی، منصور (1385)، مباحث نوین تحقیق در عملیات، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
- تهرانی، رضا (1385 )، مدیریت مالی، تهران، انتشارات نگاه دانش.
بیدآبادی، بیژن (1382) استراتژی توسعه صنعتی و صنعت محرک اقتصاد ایران، فصلنامه راهبرد، نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک ایران، شماره 30.
احمدیان، مجید، (1381)، اقتصاد منابع تجدید شونده، سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی دانشگاه‏ها (سمت)، تهران.
احمدیان، مجید، (1378)، اقتصاد نظری و کاربردی نفت، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگاه اقتصاد، تهران.
احمدیان، مجید، (1384)، اقتصاد صنعتی، دانشگاه تهران.
راعی، رضا، (1385)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران، انتشارات سمت.
آذر، عادل (1380)، منطق فازی، تهران، انتشارات اجتماع.
بودجادزیف، جرج (1381)، ترجمة سید محمد حسینی، منطق فازی و کاربرد‌‌های آن در مدیریت ،تهران.
Kalogera , Nikoss , George Baourakis (2004), Evaluating the Financial Performance of Agri-foodfirms: a Multicriteria Decision-aid Approach, Marketing and Consumer Behaviour Group, Department of Social Sciences, Wageningen University.
L.Gallizo, José and Salvador (2003), Understanding the Behavior of Financial Ratios, Faculty of Economics and Business Studies, University of Zaragoza, Journal of Economics and Business.
Steven ,M. Bragg (2002), Business Ratios and Formulas, John Wiley & Sons, Inc.
Wang Yu-Jie (2004), Applying FMCDM to Evaluate Financial Performance of Domestic Airlines in Taiwan Department of International Trade, Lan Yang Institute of Technology, I Lan 261, Taiwan, Republic of China Management, University of Ulster, Northern Ireland, UK.
E.porter, Micheal (1999), Competitive Strategy, Department of Harvard Business School.