نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی و کارشناس اداره بین‌الملل بانک مرکزی

چکیده

مقاله حاضر از منظری نو به تحلیل تئوریک چگونگی امکان اثربخشی صندوق‌های ثروت ملی بر ریسک حاکمیت می‌پردازد که این امر، در حضور برخی اصطکاک‌ها می‌تواند بخش مالی و به تبع آن بخش واقعی اقتصاد کشور ایجادکننده صندوق را تحت تاثیر قرار دهد. در یک فضای تحلیلی استاندارد تعادل جزئی تصادفی پویای (زمان پیوسته)، نشان داده می‌شود که چگونه تحت شرایط معین این صندوق‌ها می‌توانند ریسک حاکمیتی را کاهش داده و در پی آن امکان تحت تاثیر قراردادن هزینه تامین مالی خارجی واسطه‌‌های مالی و بنگاه‌های تولیدی را فراهم سازند. به‌طور مشخص‌تر، یافته‌های این مقاله بیان‌گر آن است که وجود صندوق‌های ثروت ملی،  می‌تواند تحت شرایط معین با توجه به دو گزینه متفاوت در زمینه نحوه تامین (مالی) سرمایه اولیه آن‌ها موجب حساسیت پایین‌تر احتمال نکول و/یا مضیقه مالی و/یا ساخت‌بندی مجدد بدهی‌های کشوری در برابر تکانه‌های  نامساعد (داخلی و/یا خارجی) وارده به اقتصاد شود. به‌ویژه استدلال می‌شود چگونه منافع و هزینه‌های احتمالی مترتب بر تشکیل این صندوق‌ها وابسته به اندازه (نسبی)، نوع و وضعیت ظرفیت (مازاد) مالی حاکمیت در زمان ایجاد آن‌ها خواهد بود. همچنین برون‌زایی متضمن در خلق صندوق برای ریسک نکول حاکمیت و شکل‌گیری کانالی نوین در زمینه انتقال سیاست‌های پولی و مالی در نتیجه برپایی و فعالیت صندوق مورد توجه واقع شده است. در این راستا، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این صندوق‌ها از سیاست‌های پولی و مالی در سطحی اجمالی و متناسب با چارچوب تحلیلی به‌کارگرفته شده مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

Aoki, Kosuke, and Gianluca Benigno and Nobuhiro Kiyotaki (2010), “Adjusting to Capital Account Liberalization”, CEP Discussion Papers dp1014, Centre for Economic Performance, LSE.
Altavilla, Carlo, Marco Pagano, Saverio Simonelli (2016), “Bank Exposures and Sovereign Stress Transmission”, European Systemic Risk Board, Working Paper Series No 11.
Bernake, Ben S., Mark Gertler and Simon Glichrist (1999), The Financial Accelerator in a Quatitative Business Cycle Framework, Handbook of Macroeconomics, Vol.1, Edited by J..B. laylor and M. Woodford.
Bratis, Theodoros, Nikiforos T. Laopodis, Georgios P. Kouretas (2015), “Systemic Risk and Financial Market Contagion: Banks and Sovereign Creditmarkets in Eurozone”, Department of Business Administration, Athens University of Economics Working Paper.
Corsetti, Giancarlo, Keith Kuester, Andre Meier, and Gernot Müller, 2013, “Sovereign Risk and Belief-Driven Fluctuations in the Euro Area”, IMF Working Paper.
Faria-e-Castro, Miguel, Joseba Martinez and Thomas Philippon, 2016, “Runs versus Lemons: Information Disclosure and Fiscal Capacity”, Review of Economic Studies, 1, 1{27.
Gennaioli, N., Martin, A. and S. Rossi (2014), “Sovereign Default, Domestic Banks and Financial Institutions”, Journal of Finance, 69(2): 819:866.
Kumhof, Michael, and Evan Tanner (2005), “Government Debt: A Key Role in Financial Intermediation”, IMF Working Paper.
Martin, Alberto, Fernando Broner, Aitor Erce, and Jaume Ventura, (2014), “Sovereign Debt Markets in Turbulent Times: Creditor Discrimination and Crowding-Out Effects”, Journal of Monetary Economics, 61, 114-142.
Merton, Robert (1974), “On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates”, Journal of Finance, vol. 29, issue 2, 449-70.
Moody’s (2007), “Corporate Default and Recovery Rates, 1920-2006”, Special Comment.
Roeger, Werner, Jan in ‘t Veld (2013), “Expected Sovereign Defaults and Fiscal Consolidations”, Economic Papers 479.