نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار داشگاه الزهراء

2 استادیار دانشگاه علوم اقتصادی

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه الزهرا

چکیده

به فرآیندهای خودتقویت­ کننده‌ای که به تداوم فقر منجر می‌شوند، تله‌های فقر[1] می‌گویند. در متون تحقیقی توسعه اقتصادی، وجود تله‌های فقر در یک کشور از طریق روش‌های مختلفی قابل آزمون است. از جمله این روش­ها، مدل سرریزهای مثبت است که براساس آن، با تخمین تابع تولید کل وجود تعادل‌های چندگانه و سپس، تله‌های فقر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. وجود بازدهی‌های فزاینده در بخش صنعت به دلیل عدم استفاده از ظرفیت‌های کامل تولید، نشانه وجود تله‌های فقر است. این تحقیق به تخمین تابع تولید با دو معیار سرانه کارگر و سرانه جمعیتی برای یک مجموعه از داده‌های ترکیبی 20 کشور، از جمله ایران می‌پردازد.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که ایران در دوره مورد بررسی توانسته است به لطف سرمایه‌های طبیعی رشد قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد که این امر به گریز از تله‌های فقر منجر شده است. آنچه در مورد کشورهای درحال ­توسعه و از جمله ایران مشاهده می‌شود، وجود ظرفیت‌های خالی در تولید بوده، که نشانه‌ای از تله‌های فقر است. براساس این، اگر کشورها از تمام ظرفیت‌های موجود در تولید بهره بگیرند، می‌توانند به ­طور قابل ملاحظه‌ای از شکل­ گیری تله‌های فقر ممانعت کنند.[1] - Poverty Traps

کلیدواژه‌ها

Acemoglu, Daron (2009), Introduction to Modern Economic Growth. Princeton University Press. Princeton.

Acemoglu, Daron and Simon Johnson (2006), Unbundling Institutions, Journal of Political Economy.

Aghion, Philipe, and Peter Howitt (2008), The Economics of Growth, Cambridge, Mass : MIT Press.

Azariadis, C. & Stachurski, J (2004), Poverty Traps, in Aghion, P. & Durlauf, S., (eds), Handbook of Economic Growth.North- Holland, Amsterdam.

Bloom, D., Canning, D. & Sevilla, J. (2003), Geography and Poverty Traps, Journal of Economic Growth, 2003, Vol. 8.

Coelli, T.J., D.S. Prasada Rao and G.E. Battese (2005), An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston.

Cooper, R, & John, A (1988), Coordinating Coordination Failures in Keynesian Model s, Quarterly Journal of Economics CII(3).

Easterly, W (2006), Reliving the 1950s: the Big Push, Poverty Traps, and Takeoffs in Economic Development, Journal of Economic Growth Vol. 11(4).

Ellis and H.C. Wallich, editors, Economic Development in Latin America. New York: Macmillan.

Hausmann, R., Rodríguez, F. & Wagner, R. (2008), Growth Collapses, in Reinhart, C., Velasco, A. & Vegh, C. (eds). Money, Crises, and Transition: Essays in Honor of Guillermo Calvo. Cambridge, MIT Press.

Kraay, A. & Raddatz, C (2005), Poverty traps, aid, and growth. Journal of Development Economics Vol.82(2).

Maddala, G.S. and Wu, Shaowen (1999), A Comparative Study of Unit Root Tests With Panel Data and A New Simple Test, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 61.

Myrdal.G (1957), Economic Theory and Under-Developed Regions. London: Duckworth.

Nelson.R (1956), A Theory of the Low Level Equilibrium Trap. American Economic Review.

Nerlove, M (1963), Returns to Scale in Electricity Supply, in Christ, C. F., (ed). Measurement in Economics: Studies in Honor of Yehuda Grunfeld.Stanford, Stanford University Press.

Nurkse.R (1953), Problems of Capital-Formation in Underdeveloped Countries, 1962 edition, New York: Oxford Univeristy Press.

Paul, G (1992), Technology Choice, Financial Markets and Economic Development, EER.

Penn World Tables 6.3 data set,

http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt63/pwt63_form.php

Prebisch, R (1950) The economic development of Latin America and its Principal Problem, United Nations Economic Commission for Latin America,

Quah, D (1996), Twin Peaks: Growth and Convergence in Models of Distribution Dynamics, Economic Journal Vol.106 (437), pp. 1045-55.

Rodríguez,F (2008), An Empirical Test Of The Poverty Traps Hypothesis, in Department of Economics, Wesleyan University, number4.

Rosenstein.P-Rodan (1943), The Problem of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe, Economic Journal, Vol. 53.

Rosenstein.P-Rodan (1961), Notes on the Theory of the Big Push, in H.S.

Rostow.W.W (1960), The Stages of Economic Growth, Cambridge, UK:Cambridge University Press.

Sachs, J., McArthur J. W., Schmidt-Traub, G., Krukm, M. Bahadur, C, Faye, M., & McCord, G. (2004) Ending Africa's Poverty Trap, in Brookings Papers on Economic Activity.

Sachs, Jeffrey D (2006) The End of Poverty. Penguin Books.

Singer.H.W (1949), Economic Progress in Underdeveloped Countries, Social Research.

Solow.R.M (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth Quarterly Journal of Economics. Vol. 70 (1).

World Development Indicators 2007, International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank.

Young. A (1928), Increasing Returns and Economic Progress, Economic Journal, Vol. 38.