نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

2 استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

3 کارشناس عالی توسعه محصولات بانک اقتصاد نوین

چکیده

کشورهای تولیده­کننده نفت با چالش­های فزاینده مالی مواجه هستند، زیرا درآمدهای نفتی پایان­پذیر، نوسانی و نامطمئن هستند و از تحولات بیرونی اقتصاد سرچشمه می­گیرند. اتکای درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی که غیرقابل پیش­بینی است­، مدیریت مالی را در این کشورها در کوتاه‌مدت و بلندمدت پیچیده­ تر می­سازد.
پایداری مالی به­طور کلی با سیاست­ های جاری و آتی دولت­ ها در ارتباط است. سیاست مالی پایدار، سیاستی است که می­تواند در بلندمدت ادامه داشته باشد، بدون اینکه نیاز چندانی به مداخله در الگو­های درآمد و مخارج دولت وجود داشته باشد.
این مقاله به آزمون تجربی سیاست مالی در ایران می‌پردازد و یک چهارچوب نظری برای تحلیل پایداری سیاست مالی براساس محدودیت بین دوره­ای بودجه فراهم می­کند. متدولوژی (روش­شناسی) هم‌جمعی و هم‌جمعی چندگانه مانند انگل- گرنجر و جوهانسن- جوسیلیوس، همچنین مدل هموارسازی مالیاتی بارو برای ارزیابی سیاست مالی در ایران به کار گرفته شده است.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که فرآیند مالی در ایران پایدار نیست و دولتمردان ایران از انرژی و منبع خدادادی نفت در جهت حذف کسری بودجه و بدهی­های دولت استفاده مطلوب نکرده­اند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می­دهد که درآمدها و مخارج دولت مستقل از هم هستند و ادامه سیاست­های مالی کنونی دولت نمی­تواند پایداری بلندمدت مالی را برای کشور به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی، اداره بررسی­ها و سیاست­های اقتصادی.
برانسون، اچ. ویلیام (1376)،تئوری و سیاست­های اقتصاد کلان، ترجمة عباس شاکری، نشر نی.
بروکس،جان (1385)، سیاست­های اقتصاد کلان، ترجمة عبدالله جیروند، مؤسسه کتاب مهربان.
 توکلی، احمد (1376)، تحلیل سری‌های زمانی هم­گرایی و هم­گرایی یکسان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
زمانی، احمد (1373)، تحلیل مخارج دولت و آثار آن بر سایر اجزای تقاضای کل، به راهنمایی: عباس عرب‌مازار، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
نخجوانی، سیداحمد (1382)، اقتصاد ایران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
نگین تاجی، زریر، (1382)، پیش­بینی درآمدهای نفتی برای پوشش کامل مخارج دولت، به راهنمایی: محمد علی کفایی، استاد مشاور: محمد ناصر شرافت جهرمی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی .
نوفرستی، محمد (1378)، ریشه واحد و هم‌جمعی در اقتصادسنجی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
Ahmed,S.,And J.H.Roger,(1995), Government Budget Deficits And Trade Deficits: Are Present Value Constraints Satisfied In Long Term Data? International Finance Discussion Paper, No.494.
Baglioni.A. And U. Cherubini (1993), Intertemporal Budget Constraint And Public Debt Sustainability The Case Of Italy, Applied Economics 25, No.2.
Barro, R.M (1979), On The Determination of Public Debt, Journal Of Political Economy.
Barro, R.M (1986), U.S Deficits Since World War 1, Scandinavian Journal Of Economics.
Bohn, H (1995), The Sustainability Of Budget Deficits In A Stochastic Economy, Journal Of Money Credit And Banking 27, 257.
Tanner, E.,And P.Liu. (1994), Is The Budget Deficit Too Large? Some Further Evidence, Economic Inquiry32.
Bohn, H. (1998), The Behavior of U.S. Public Debt and Deficits, Quarterly Journal of Economic.
Bravo, A.Silvestre (2002), Intertemporal Sustainability of Fiscal Policies: Some Tests for European Countries. Journal Of Political Economy 18, No.
Buiter, W., And R.Patel (1992), Debt, Deficit and Inflation: An Application To The Public Sector Finances Of India. Journal of Public Economics 47, No.2.
Caporale,G (1995), Bubble Finance and Debt Sustainability: A Test Of The Governments Intertemporal Budget Constraint, Applied Economics 27, No.12.
Cashin Paul, Nadeem Ui Haque, Nilss Oleklns (2002), Tax Smoothing, Tax Tilting and Fiscal Sustainability in Pakistan, Economic Modeling, 20.
Chalk,Nigel&Hemming,Richard (April2000),Assessing Fiscal Sustainability in Theory and Practice, Imf Working Paper, Wp/00/81.
Chung, Mo Koo, (2002), Fiscal Sustainability in the Wake of Economic Crisis In Korea, Journal Of Economics, 13.
Crowder, W (1997), The Long Run Fisher Relation in Canada, Canadian Journal Of Economics 30, NO.4.
Elliot, G., And Kearney C (1988), The Intertemporal Government Budget Constraint and Tests of Bubble, Reserve Bank of Australia Discussion Paper, No.8809.
Feve,P.&P.Henin (2000), Assessing Effective Sustainability of Fiscal Policy within the G7.Oxford Bulletin of Economic Research 62, No.2.
Hamilton.J.D. and M.Flavin (1986), On The Limitations Of Government Borrowing:A Framework For Empirical Testing. American Economics Review 76.
Haug, A (1991), Cointegration and Government Borrowing Constraint: Evidence For The United States, Journal Of Business & Economic Statistics 9, No.1.
Hauner, David & Leigh ,Daniel and skaarup, Michael (2008), Assessing Fiscal Sustainability In The G-7 Countries, International Monetary Fund,Washington, DC, USA.
IMF, (2002), Fiscal Dimensions Of Sustainable Development. International Monetary Fund،Washington،Dc،Usa.
Kia, Amir (March 2008), Fiscal Sustainability In Emerging Countries: Evidence From Iran &Turkey, ،Utah Valley University ،Journal Of Policy Modeling.
Kremers, J.M (1988), Long Run Limits On The Us Federal Debt, Economics Letters 28.
Landolfo, Luigi (November 2008), Assessing The Sustainability Of Fiscal Policies: Empirical Evidence From The Euro Area And The United States, University Of Warwick, Journal Of Applied Economic.
Makrydakis،S, E.Tzavalis,And A.Balfoussias (1999), Policy Regime Changes And Long Run Sustainability Of Fiscal Policy: An Application To Greece. Economic Modelling 16,No.1.
Michael G. Arghyrou, Kul B. Luintel, (2007), Government Solvency: Revisiting Some Emu Countries, Journal Of Macroeconomics, 29.
Payne,J (1997), International Evidence On The Sustainability Of Budget Deficits. Applied Economics Letters12,No.4.
Polito, Vito&Wickens, Mike (May 2005), Measuring Fiscal Sustainability, University Of York.
Pourmoghim, Seyed Javad (Spring 2005), Fiscal Sustainability In Iran: Assessing The Period Of 1342 -1380, Iranian Economic Review, Vol.10,No.13.
Quintos, C.E (1995), Sustainability Of Deficit Process With Structural Shifts. Journal Of Business & Economic Statistics13, No.4.
Smith,G., And S.Zin (1991), Persistent Deficits and The Market Value Of Government Debt. Journal Of Applied Econometrics6, No.1.
Trehan, B.,And C.E. Walsh (1988), Common Trends, Intertemporal Budget Balance,And Revenue Smoothing, Journal Of  Economic Dynamics And Contro l12.
Uctum, M.Wickens (2000), Debts & Deficiit Ceilings,And Sustainability Of Fiscal Policies:An Intertemporal Analysis, Oxford Bulletin Of Economic Research 62, No.2.
Wilcox, D.W (1989), The Sustainability Of Government Debt: Implications Of The Present-Value Borrowing Constraint, Journal Of Money, Credit, And Banking21,No.3.